Theraphosa apophysis (Tinter, 1991) (female)
Venezuela